Om oss | Kontakt oss | Bli medlem  


bilde_pennen.jpg
Skrevet av Torstein Bjørkgård, Advokatfullmektig hos Legalis
Publisert: 27/08-2008
Kateogri: Lover og regler

Spørsmål knyttet til arbeidsforhold i mindre bedrifter

Vi fortsetter vår gjennomgang av praktiske problemstillinger knyttet til arbeidsforhold i mindre bedrifter. Også denne gangen tar vi for oss en rekke forskjellige spørsmål.

Spørsmål fra foretak: Jeg driver en liten bedrift. Vi er ikke bundet av tariffavtale. En av mine ansatte har nå kommet med et krav om 100 prosent overtidstillegg. Har de krav på dette?

Svar: Nei, så lenge arbeidsforholdet ikke er regulert av noen tariffavtale er det arbeidsmiljølovens § 10-6 som regulerer dette. Du er etter dette pliktig til å gi overtidstillegg på minimum 40 prosent for arbeid ut over arbeidsmiljølovens grense for alminnelig arbeidstid. Dette betyr at det skal ytes overtidsbetaling for arbeid ut over ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av sju dager.

Spørsmål fra foretak: Jeg skal overta en eksisterende  bedrift. Bedriften har i dag to ansatte, og jeg ønsker helst å ansette mine egne folk. Er jeg nødt til å beholde de tidligere ansatte når virksomheten overføres til meg?

Svar: Jeg forstår deg slik at du skal overta en løpende virksomhet, som i dag har to ansatte. Dersom dette er riktig vil du også overta arbeidsgiveransvaret, med de betingelser arbeidstaker har i dag. Dersom du ikke ønsker å beholde de to ansatte vil du måtte gå til oppsigelse av disse. Dette må i så tilfelle skje etter at du har overtatt. Det er i så tilfelle viktig å være klar over at arbeidstaker har et sterkt oppsigelsesvern gjennom arbeidsmiljøloven. Det at virksomheten skifter eier og du som ny arbeidsgiver ønsker å benytte «egne folk» i virksomheten, er i seg selv ikke saklig grunn til oppsigelse

jfr. arbeidsmiljølovens § 15-7. Det er også grunn til å merke seg at de oppsagte arbeidstakerne vil ha fortrinnsrett til stillingen ved nyansettelse  jfr. arbeidsmiljølovens § 14-2.

Spørsmål fra foretak: Jeg driver en liten cafe med tre ansatte. En av disse passerte 60 år i fjor og ytrer nå ønske om å ta ut en ekstra ferieuke. Siden vi er så få ansatte byr dette på en del utfordringer. Kan jeg  som hennes arbeidsgiver bestemme når hun kan ta ut denne ferien, eller kan hun selv velge dette fritt?

Svar: Din arbeidstager har som hovedregel rett til selv å bestemme når hun skal ta ut sin ekstra ferieuke. Imidlertid er det viktig å merke seg at arbeidsgiver skal varsles om dette minst to uker i forveien, dette er nettopp fordi du skal få tid til å legge om vaktordning og lignende før ferien starter.

Spørsmål fra foretak: Jeg har en ansatt som ble sykemeldt etter kun 8 dager i arbeid. Vi har avtale om at han er ansatt på prøvetid i 6 måneder. Hvilke regler gjelder for dette, må jeg betale sykepenger til han?

Svar: Som ansatt på prøvetid har han de samme rettigheter til sykepenger som andre ansatte. Du som arbeidsgiver må forholde deg til denne sykemeldingen på lik linje med en hvilken som helst annen

sykemelding. Imidlertid gjelder følgende regler. For å få rett til sykepenger fra arbeidsgiver, må arbeidstaker ha vært tilsatt i minimum 4 uker, jfr. Folketrygdloven § 18-8. Fravær uten gyldig grunn regnes ikke med i denne opptjeningstiden. Hvis din arbeidstaker kun har vært ansatt i 8 dager vil han ikke ha rett på sykepenger fra deg. Han vil imidlertid kunne ha krav på sykepenger utbetalt fra folketrygden og bør kontakte NAV for å undersøke dette.

SamarbeidspartnereSm?bedriftsforbundet © 2018.
Utviklet av
Concepier